groep 6b/7
meester Peter

Verbreed je horizon, verleg je grenzen!


Welkom op de groepspagina van groep 6b/7

Onze groep 6b/7 kunt u vinden in het achterste lokaal op de begane grond van het Bresgebouw
De groep bestaat uit 29 leerlingen (10 lln. gr 6 /19 lln. gr 7) en er wordt lesgegeven door meester Peter Oole.
Voor de leesstof uit groep 6 wordt er uiteraard afgestemd met de groep 6 naast ons in het Bresgebouw.
In groep 6 wordt het vakkenpakket meer uitgebreid. Vakken als natuur, aardrijkskunde, topografie, geschiedenis , studievaardigheden en verkeer komen vanaf nu ook aan bod. Ook wordt er meer van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de kinderen gevraagd. Engels krijgt twee keer per week aandacht. Een keer vanuit de methode en een keer doen we een andere activiteit in het Engels. Dit kan  een ander vak in het Engels zijn of een leuk spel.

Op maandagmiddag krijgen de leerlingen van groep 6 het gekozen vak GVO of HVO. Dit krijgen ze van  respectievelijk juf Gelske en juf Saskia.
Op dat moment krijgt groep 7 les (Natuurzaken) van meester Peter.
 
meester Peter  
In groep 7 leren de leerlingen steeds meer naar hun eigen kunnen en kennen kijken. 
Daarbij wordt bij het lesgeven extra nadruk gelegd op zelfstandigheid, zelfredzaamheid, plannen en agendagebruik. (de tien leerlingen van groep 6 worden omdat dat organisatorisch makkelijk is meegenomen binnen deze lessen.  
Alles in het belang om een stevige basis te leggen voor het laatste jaar van de basisschool, waarin de definitieve vervolgschool binnen het VO wordt uitgekozen.

Hierbij zal de uitslag van de Entreetoets ook een eerste aanwijzing geven richting het definitieve advies VO. 
Eind groep 7 krijgt de leerling en zijn ouders / verzorgers een voorlopig schooladvies te horen.
 
In dit leerjaar zal er ook een verkeersexamen afgenomen worden bij groep 7. Dit houdt een theoretisch examen en een praktijkexamen op de fiets in.

Ter voorbereiding op het Anglia-examen eind groep 8, wordt er in de loop van de laatste maand van het schooljaar van groep 6 en 7 een proef-examen afgenomen.

In groep 6/7 spelen we elke dag een kwartier buiten. Daarnaast hebben de leerlingen twee keer in de week  gymles van een vakleerkracht. (meester Ralph). De gymtijden zijn te vinden op het gymrooster..

De vorderingen van de kinderen worden gemeten met toetsen vanuit de methode en tweemaal per jaar met Cito toetsen. Twee keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport mee naar huis. De vorderingengesprekken vinden plaats in november

Als ouders kunt u bij de leerkracht de inlogcode van de schoolapp van onze groep vragen. U kunt de groep dan volgen. Hier ziet u leuke foto's, mededelingen en oproepen. Ook heeft u direct verbinding met de telefoonknop, of het e-mailadres.